Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Opis Projektu Eko-Marin2

                    

1.    Podstawy i cele realizacji

Niniejszy Program jest kontynuacją działań związanych z poprawą stanu infrastruktury przystani żeglarskich i bezpieczeństwa ekologicznego na akwenach wodnych Warmii i Mazur. Inicjatorem działań na rzecz ochrony wód i bezpieczeństwa turystów jest Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich. Zakres działań określonych w Strategii, w tym szczególnie zagadnienia ekologiczne na obszarach wodnych zostały uznane za bardzo ważne przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Program został włączony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
Celem Programu jest rozwój turystyki żeglarskiej oraz optymalizacja ruchu turystycznego przy zastosowaniu kompleksowych rozwiązań ekologicznych pozwalających na zrównoważony rozwój turystyki na tym obszarze.

Cele strategiczne Programu zdefiniowane zostały jako:

•    Rozwój turystyki żeglarskiej na wybranych obszarach Warmii i Mazur.
•    Poprawa warunków środowiska naturalnego na wybranych obszarach Warmii i Mazur w obszarze intensywnego działania turystów (jeziora, brzegi).
•    Konsolidacja działań samorządów i organizacji społecznych w zakresie poprawy ekologicznej środowiska naturalnego Warmii i Mazur.

Program łączy dwa komplementarne obszary – ekologię oraz turystykę, przez co jego realizacja ma przyczynić się do poprawy obsługi żeglarzy. Działania inwestycyjne określone w projekcie dotyczą:
•    Budowy nowoczesnych przystani ekologicznych na wybranych obszarach Warmii i Mazur (budowa portów i wyposażenie w infrastrukturę ekologiczno-turystyczną oraz stworzenie warunków do rozwoju ekologicznej turystyki żeglarskiej).
•    Promocji ekologicznych portów i przystani oraz produktów turystyki żeglarskiej, a także stworzenia systemu szkoleń dla zainteresowanych portów.

Podstawowym założeniem Programu dotyczącym Strategii jest połączenie obszaru ekologii z turystyką. Oba obszary powinny się wzajemnie przenikać, a oferowane przez sieć produkty i usługi powinna cechować komplementarność.
W ramach strategii stworzone zostało modelowe rozwiązanie dotyczące obszarów funkcjonalnych portu.
W koncepcji architektonicznej wydzielona została część:
•    podstawowa zawierająca: moduł socjalny, moduł zarządzania i moduł techniczno-usługowy,
•    uzupełniająca zawierająca: moduł komercyjny (zaplecze gastronomiczne, handlowe) oraz moduł szkoleniowy.

Założeniem Programu jest, aby każdy port ubiegający się o dofinansowanie rozwoju infrastruktury ekologiczno-turystycznej, docelowo tworzącym sieć”, posiadał pewien podstawowy standard usług – standard ten określony jest szczegółowo w części dotyczącej funkcji podstawowych portu. Tworzone kompleksowe i nowoczesne rozwiązania mają na celu zwiększenie ruchu
turystycznego na Warmii i Mazurach, poprawę jakości obsługi turystów, dostosowanie standardów obsługi do wymogów unijnych oraz stymulowanie aktywności gospodarczej społeczności lokalnych.
Kontynuację powyższych działań stanowić będzie promocja sieci przystani oraz rozwiązań sprzyjających poprawie ochrony środowiska naturalnego na akwenach wodnych atrakcyjnych turystycznie. Cele te są synergicznie związane zarówno z celami samego Programu, jak też z celami określonymi w RPO Warmii i Mazury.

Przedsięwzięcie, po pomyślnym wdrożeniu Programu, planowane jest przez poszczególnych beneficjentów.
W ramach tego kierunku działań:
•    nastąpi opracowanie wizualizacji sieci;
•    prowadzona będzie akcja promocyjna sieci z wykorzystaniem elementu identyfikacji w postaci logo „Zielony Port” (koncepcji stworzonej na potrzeby Strategii).
•    prowadzone będą działania zmierzające do stworzenia świadomość ekologicznej żeglarzy i turystów.
Dodatkowym elementem prowadzonej kampanii będzie promocja regionu,
a zwłaszcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, jako idealnego miejsca na aktywny wypoczynek.

2.    Cele Strategii

Głównym celem realizacji Programu, wynikającymi z celów i zadań „Strategii
budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i
segregacji odpadów na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich” na podstawie której realizowany jest niniejszy Program, jest połączenie działań z obszaru ekologii z rozwojem turystyki. Wszystkie przystanie żeglarskie realizowane w ramach przedsięwzięcia, wyposażone w bogatą infrastrukturę ekologiczną (odbiór odpadów stałych i płynnych, WC, natryski) oraz turystyczno komercyjną (zaplecze gastronomiczno – noclegowo – handlowe), będą wyznaczały nowe standardy jakości usług świadczonych dla żeglarzy i turystów.

Podstawowym przesłaniem budowy portów i planowanego łączenia ich w sieć jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Zanieczyszczanie jezior ściekami pochodzącymi z jednostek pływających na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Iławskiego oraz innych akwenów w województwie warmińsko-mazurskim stanowi, z roku na rok, coraz większy problem. Z tego powodu, podstawowym elementem infrastruktury ekologicznej portów i przystani jest odbiór ścieków jachtowych w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego. Porty i przystanie będą dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym, tak, aby żeglarze mogli opróżniać zbiorniki w miejscach do tego przystosowanych.
Ponadto przystanie, oprócz możliwości cumowania, będą świadczyły usługi związane z zapleczem socjalno-bytowym (WC, natryski, prysznice, suszarnia) oraz zapleczem noclegowo-gastronomicznym (pole namiotowe, zaplecze kuchenne, tawerna), jak również drobne naprawy szkutnicze.

Wykonanie niniejszego przedsięwzięcia będzie także bezpośrednio lub pośrednio wpływało na rozwój Warmii i Mazur i realizację następujących celów:

•    zmniejszenie presji na środowisko naturalne w wyniku m.in. stworzenia możliwości odbioru niebezpiecznych odpadów w postaci ścieków jachtowych oraz odpadów stałych;
•    poprawę bezpieczeństwa turystów poprzez możliwość wyposażenia części obiektów w sprzęt i stanowiska dla ratowników WOPR,
•    poprawę warunków żeglowania w wyniku stworzenia odpowiednich warunków sanitarnych (WC, prysznice itp.), zapewnieniu bazy noclegowej i gastronomicznej dla żeglarzy,
•    osiągnięcie pozycji katalizatora rozwoju inicjatyw i inwestycji turystycznych w gminach znajdujących się na obszarze realizacji Programu;
•    stworzenie nowych miejsc pracy w regionie, w którym stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w Polsce,
•    zwiększenie napływu kapitału inwestycyjnego związanego ze wzrostem atrakcyjności regionu,
•    zwiększenie, zainteresowanie wartościami i możliwościami oferowanymi przez region,
•    przyczynienie się do wzrostu ilości turystów, zwłaszcza żeglarzy, odwiedzających region, co przełoży się na przychody mieszkańców oraz wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

3.    Koordynator i inicjator Programu

Inicjatorem przedsięwzięcia i realizacji Programu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich (SnRRiBWJM) z siedzibą w Szczytnie.

4.    Założenia dotyczące zakresu Programu

Podstawowym zadaniem stawianym przez Program jest skuteczna realizacja przedsięwzięcia i budowa sieci przystani żeglarskich o unikalnej infrastrukturze zgodnie z merytorycznymi założeniami Strategii, która jest podstawą Programu. Zakłada się, że w ramach działalności przystanie będą oferowały wystandaryzowany pakiet usług.

Każda przystań realizowana w ramach Programu będzie wyposażona w infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia kompleksowych i stojących na wysokim poziomie usług. Usługi oferowane przez przystanie zostały podzielone na podstawowe i uzupełniające.  
Do podstawowego zestawu usług należy zaliczyć:
•    cumowanie jachtów,
•    usługi socjalno-bytowe (woda, WC, prysznic, pralnio-suszarnia oraz mini zaplecze kuchenne),
•    odbiór ścieków jachtowych i nieczystości stałych,
•    usługi infrastruktury wspierającej (dostęp do energii elektrycznej i wody na pomoście, możliwość wymiany butli gazowych).

Przystanie, które będą dysponowały odpowiednią infrastrukturą i zapleczem technicznym będą mogły też świadczyć usługi uzupełniające, takie jak:
•    usługi gastronomiczne,
•    usługi noclegowe,
•    usługi handlowe,
•    wypożyczanie sprzętu wodnego,
•    usługi szkutnicze.
Beneficjenci Programu zadecydują jaki zakres usług zaoferuje żeglarzom i turystom. Niezbędne minimum to usługi podstawowe ze szczególnym uwzględnieniem usług związanych z infrastrukturą ekologiczną, a więc odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz dostęp do węzła sanitarnego.  W celu generowania przychodów z różnorodnych obszarów działalności port bądź przystań powinny świadczyć jak najszerszą paletę usług uzupełniających.
Z założenia infrastruktura ekologiczna nie powinna stanowić głównego źródła generowania przychodów przystani, a ceny za korzystanie z niej powinny być ustalone na minimalnym poziomie.  Ma to stanowić magnes przyciągający żeglarzy do przystani i zachęcać do korzystania z innych usług.

Źródło: Redakcja Eko-Mazurymariny, 16.06.2011 r.

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl